Polityka prywatności

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Marty Gargas prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Progres Marta Gargas (dalej Progres Marta Gargas).

Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem danych jest :
Marta Gargas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Progres Marta Gargas
Adres: ul. Bursztynowa 5, 87- 152 Łubianka
NIP: 879 238 74 20
REGON: 341 394 785
Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych: Marta@gargas.pl

Dane osobowe i ich przetwarzanie

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Progres Marta Gargas przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, pozyskane przez od konkretnej osoby, której dane dotyczą, jak i od innych podmiotów.

Podstawy prawne przetwarzania oraz kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Progres Marta Gargas.

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. sklepów internetowych).

Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe lub korzystające z usług świadczonych przez Progres Marta Gargas drogą elektroniczną (sklepy internetowy), mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Zbierane i przetwarzane dane osobowe stanowią minimum, wymagane do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie.

Cookies
W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania stron internetowych i sklepu internetowego. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
utrzymanie sesji użytkownika,
zapisanie stanu sesji użytkownika,
umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania.
zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych,
monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i sklepu internetowego, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:
przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
przywrócenie sesji użytkownika
zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja “zapamiętaj mnie”);
dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
ustalanie liczby anonimowych użytkowników stron www.
kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
badanie zapisów na newslettery;
wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
integracja z portalem społecznościom;
płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)
Paypal Polska sp. z .o. o., Sumpup Services sp. z o.o. , TPAY Krajowy Integrator Płatności S. A.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez strony internetowe i sklep internetowy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Podstawy prawne przetwarzania

dane osobowe osób odwiedzających strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą,
dane osobowe osób, które korzystają z naszych sklepów internetowych i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy,

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy.

Poza danymi, o których była mowa powyżej, od osób fizycznych, które kontaktują się w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy, zbieramy następujące dane osobowe:
imię i nazwisko, adres firmy, adres e-mail oraz numer telefonu/ faksu.

W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomość za pośrednictwem portali społecznościowych. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Podstawy prawne przetwarzania
Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

Okres przetwarzania danych osobowych
Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych.
Informujemy, że:
1) w przypadku, gdy Progres Marta Gargas przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika,
2) w przypadku, gdy Progres Marta Gargas przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
3) przypadku, gdy Progres Marta Gargas przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim, w tym do państw trzecich.

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, przetwarzamy jako administrator danych osobowych mogą być:
ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy),
podmioty świadczące usługi hostingowe na naszą rzecz,
podmioty świadczące usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu,
firmy windykacyjne, kancelarie prawne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu),
organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej, (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą i sposób ich realizacji

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Progres Marta Gargas jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Marta@gargas.pl
Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: Marta@gargas.pl

Zmiana danych osobowych
Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Progres Marta Gargas można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: Marta@gargas.pl
Wycofanie zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.
Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres Marta@gargas.pl

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.
Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych
W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres:  Marta@gargas.pl.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Progres Marta Gargas albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Progres Marta Gargas. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres Marta@gargas.pl

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Progres Marta Gargas, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontaktu z nami możliwy jest także bezpośredni w siedzibie firmy lub listowny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:
Marta Gragas
Progres Marta Gargas
Ul. Bursztynowa 5
87- 152 Pigża

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.05.2018 r.